Digwyddiadau

Mae gan Apêl Cancr Gogledd Cymru bellach galendr o ddigwyddiadau rheolaidd sy'n llenwi o hyd. Caiff y digwyddiadau hyn eu cynnal gyda'r unig fwriad o godi cymaint o arian ag sydd bosibl i'r Elusen.

Cinio’r Merched 2018 Brookhouse Mill Dinbychlogo

Mae hwn bellach yn ddigwyddiad blynyddol ac fe gafodd Cinio’r Merched ei gynnal eleni yn Brookhouse Mill, Dinbych ar ddydd Sadwrn y 18fed o Orffennaf 2018, oedd unwaith eto yn boblogaidd iawn gyda llawer o gefnogaeth at y digwyddiad hwn ‘y mae’n rhaid mynd iddo’.

Diolch yn fawr iawn i waith ac ymdrech caled Karen a John Hall a’u tîm yn Brookhouse Mill. Bu i 130 o westeion fwynhau Prosecco a Chanapés wrth gyrraedd ac yna pryd dau gwrs hynod flasus. Bu i fusnesau lleol roi cefnogaeth amhrisiadwy gyda stondinau a chyfrannu tuag at y Raffl a’r Ocsiwn, ac o ganlyniad i hynny, bu i’r digwyddiad godi swm arbennig o £3,000.00.

Aeth y gwesteion adref gyda chasgliad gwych o wobrau’r Raffl a’r Ocsiwn sydd wedi’u rhestru isod:

Raffl

Siop Siocled Dinbych Siocledi a phitsa siocled
Baroque, Dinbych Tocyn rhodd £50
Brookhouse Mill Tocyn rhodd am bryd o fwyd i 4 person
Homeward Bound Te prynhawn i 2
Meirion Davies, Dinbych Tocyn rhodd
Tweedmill Shopping Outlet Te prynhawn i 2
James Fearon Wines Magnwm o Brosecco
Baa Stool, Dinbych Clustog Croen Dafad
Terri Wilde Artist Paentiad o Goeden Ddrops
Stephs Beauty Lounge, Treffynnon Tocyn rhodd £30
Cwmni Gwallt Tommy's Tocyn rhodd a Thriniaeth
Tesco Rhuthun Hampr Cynnyrch Tesco Finest a Phrosecco Pinc
Pure Lovely Designs Arwydd Gwreiddiol ac Unigryw
Natures Treasures Potel o Brosecco a Gwin
Shlizzy Giniau Crefftwyr o Flas Gwahanol
Studio 13, Dinbych Cadwyn

Ocsiwn
Printiau wedi’u fframio o Ddaeargwn y Goror a Helgwn gan Elizabeth Halstead
Diwrnod pampro gan Gwmni Gwallt Tommy's
Sesiwn plymio ‘Try Dive’ gyda ffiniau a chamera dan ddŵr gan Gymdeithas Sgwba-blymio Prydain
Paentiad Gwreiddiol o Gnocellau Brith Mawr gan Terri Wilde

Diolch yn fawr iawn i’r holl noddwyr a gwesteion wnaeth gefnogi’r digwyddiad ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i ddigwyddiad hyd yn oed mwy yn 2019.

posterposterposter

 

Gêm Bêl-droed Elusennol Clwb Pêl-droed Dinbych

Cafodd y Gêm Bêl-droed Elusennol flynyddol Top Dre’ (Uptown) vs Gwaelod Dre’ (Downtown) ei chynnal yng Nghlwb Pêl-droed Dinbych ar ddydd Sul Gŵyl y Banc y 26ain o Awst. Er gwaethaf dechrau digalon o wlyb, roedd y timau yn barod amdani ar ôl sesiwn cynhesu egnïol iawn gan dîm Top Dre’ gyda’r gêm yn dechrau ar amser am 11yb.

Ar ôl eu perfformiad egnïol iawn wrth gynhesu aeth y tîm glas (Top Dre’) ar y blaen yn gynnar, ond y sgôr terfynol oedd 4-2 i dîm Gwaelod Dre’ gyda dathlu a chydymdeimlo i ddilyn mewn tafarn leol. Gyda chefnogaeth hynod hael y chwaraewyr, cefnogwyr ac aelodau’r cyhoedd, cafodd dros £1,200 ei godi tuag at yr Elusen.

Yn garedig iawn, bu i’r trefnwyr enwebu Apêl Cancr Gogledd Cymru i elwa o’r elw hwn ac o’r casgliad bwced llwyddiannus.

Mae ein diolchiadau mawr yn mynd i James Drury a gweddill y Pwyllgor Trefnu ac i Shaun Powell o Lock Stock am ei gymorth a’i gefnogaeth ar y diwrnod.

posterposter

posterCodi Arian at Farathon 2018

Mae’r pedwar rhedwr wnaeth daclo’r Marathon eleni wedi mynd y tu hwnt i unrhyw dargedau blaenorol drwy godi swm enfawr o £20.381.11 wedi’i ychwanegu at arian NWCA.

Bu i’r pedwar rhedwr wneud yn arbennig o dda gan orffen y cwrs llethol 26 milltir mewn tywydd poeth tanbaid a bu eu hymdrechion codi arian yn gwbl arbennig.
Hawys Roberts - £6,689.74
Billie Jo Davies - £6,646.81
Andy Knapp - £5095.98
Natalie Maurice Evans - £1,848.58

Mae’r llun yn dangos y rhedwyr wrth y llinell derfyn a hoffem ni ddiolch i bob un ohonyn nhw am eu cyfraniad hynod werthfawr i Apêl Cancr Gogledd Cymru

Rali Traciau Targa Honda 116 Gogledd Cymru

Dechreuodd Rali Traciau Targa blynyddol y Clwb Ceir 116 yn lle Cartio Glan y Gors yng Ngherrigydrudion ar ddydd Sul y 29ain o Orffennaf 2018. Gyda chystadleuwyr o bob cwr o Brydain ac Iwerddon yn cymryd rhan, bu i 200 o Yrwyr a Chyd-yrwyr gofrestru am 6yb i ddechrau ar gyfres o brofion heriol ar draws Gogledd Cymru.

Apêl Cancr Gogledd Cymru ydy elusen enwebedig Clwb Ceir 116 a Raffl am le am ddim i’r digwyddiad blwyddyn nesaf er budd i’r Elusen oedd y cyfle cyntaf i’r 100 tîm a’u cefnogwyr gyfrannu tuag at yr achos.

Gyda dros 20 prawf a 150 o farsialiaid yn cefnogi’r digwyddiad roedd digon o bobl yn ôl yng Nghlan y Gors ar ddiwedd y dydd i weld y gyrwyr a’u casgliad arbennig o geir yn dychwelyd ar ôl diwrnod blinderus.

Bu i’r Clwb Ceir gyfrannu cyfanswm arbennig o £1,274.00 i’r Elusen ac mae ein diolchiadau yn mynd i Bwyllgor Trefnu Clwb Ceir 116 ac i holl gefnogwyr y digwyddiad wnaeth sicrhau’r cyfraniad arbennig hwn.

posterposterposter


Mae Clwb Rali Targa 116 o Geir yn ddigwyddiad ym mis Gorffennaf yng Nghanolfan Cartio Glan y Gors yng Ngherrigydrudion. Dyma'r ail flwyddyn i'r digwyddiad hwn gael ei gynnal. Mae'r Rali yn denu cystadleuwyr o bob rhan o Brydain ac eleni daeth 90 criw mewn gwahanol geir i rasio ar gyrsiau ledled gogledd Cymru ac ar Fap 116. Gyda'i noddwr ar y cyd, Honda Gogledd Cymru, mae'r Clwb wedi achub ar y cyfle i godi arian at Apêl Cancr Gogledd Cymru, sef Elusen benodol y Clwb, ac eleni bu iddo roi siec o £1,000.00 i'r Apêl.

pic01

notice10/04/2017 - London Marathon 2017 (Saesneg yn unig) – A show of force from the female contingent of Betsi Cadwalder University Health Board Staff is set to conquer the challenge of completing the London Marathon and at the same time raising much needed funds for The North Wales Cancer Appeal.
Working in a range of disciplines in the Health Board across North Wales, these hardy souls have been pounding the pavements for the past few months in preparation for their big challenge.
All first-time London Marathon runners the five ladies all gathered to swap training tips outside the North Wales Cancer Treatment Centre last week (Pictured from left to right Mandy Watkins, Carmel Barnett, Alice Roberts, Kirsty Thomson and Sally Jones)

The ‘Pink Perils’ as they are now affectionately known all have their own motivations for wanting to run the Marathon and raise money for the Appeal, but the one thing they do have in common is they are all determined to finish and raise as much money as possible.
Carmel Barnett is Radiotherapy Services Manager at the Cancer Treatment Centre and Kirsty Thomson is Head of Fundraising for Awyr Las. Alice Roberts is training to be a Clinical Scientist in Audiology at Wrexham Maelor and Sally Jones is a GP in Bodnant Surgery in Bangor.
If you want to support any of the ladies – go to their Virgin Money Giving Site and pledge your donation – they will be thrilled to receive your support. Click on any of the links below to donate:

Kirsty Thomson
Click here to donate to Kirsty
Carmel Barnett
Click here to donate to Carmel
Alice Roberts
Click here to donate to Alice
Sally Jones
Click here to donate to Sally
Mandy Watkins
Click here to donate to Mandy

All donations will go to The North Wales Cancer Appeal which operates under the Awyr Las Charitable Trust Registration


Mae Marathon Llundain wedi bod yn bwysig iawn yn llwyddiant yr Apêl. Nod Pwyllgor Apêl Ron a Margaret Smith oedd sicrhau statws Bond Aur Marathon Llundain rhai blynyddoedd yn ôl ac erbyn hyn mae'n mwynhau gallu manteisio ar y cyfle hwn i brynu llefydd i redwyr er mwyn codi arian at yr Apêl.
Hyd heddiw mae'r arian sydd wedi ei gasglu trwy Farathon Llundain wedi cyfrannu dros £60,000 at yr Apêl ac mae'n parhau i fod yn ffynhonnell holl bwysig o arian. Mae yna nifer fawr o bobl eofn sy'n aros am y cyfle hwn i redeg dros yr Apêl ac yn prysur baratoi trwy fisoedd hir y gaeaf.

pic01