Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru.

Cafodd Apêl Cancr Gogledd Cymru ei lansio'n swyddogol yn 2016. Mae'r Apêl wedi deillio o Apêl Ron a Margaret Smith sef elusen yng ngogledd Cymru sydd wedi bod yn codi arian ers 1991 er lles Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ers y dechrau un mae'r Apêl wedi ennill enw da ac wedi dod yn adnabyddus iawn am ei gwaith. Mae'r Apêl wreiddiol wedi codi ymhell dros £3 miliwn ers ei sefydlu ac mae wedi prynu nifer sylweddol o offer hanfodol a nodedig i’r Ganolfan Trin Canser.

Gwirfoddolwyr ac Uwch Staff y Ganolfan sy'n rhedeg yr Apêl i gyd. Mae'r Pwyllgor yn adnabod yr angen am unrhyw offeryn neu brosiect pwysig sydd yna'n datblygu i fod yn nod neu darged codi arian newydd i'r Apêl. Yn wir, mae aelodau staff y Ganolfan yn rhan bwysig iawn o Bwyllgor Gwaith yr Apêl.

Mae gan yr Elusen ryddid i benderfynu lle bydd yn gwario ei harian ac mae'r dull hwn o dargedu yn sicrhau fod yr Apêl yn berthnasol ar gyfer anghenion y cleifion sy'n derbyn triniaeth. Mae hefyd yn sicrhau bod y cyfranwyr yn gwybod sut a lle caiff eu rhoddion eu defnyddio sy’n hynod o bwysig.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf chwe gwaith y flwyddyn ac mae'n codi arian yn rheolaidd ar y cyd gyda Chyfeillion yr Elusen a gwirfoddolwyr eraill. Erbyn hyn mae sawl digwyddiad blynyddol hefyd yn rhan o galendr codi arian yr Apêl. Mae manylion am y digwyddiadau hyn ar y wefan hon. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth rydym ni'n ei wneud a sut gallwch chi ein helpu ni...

Newyddion Diweddaraf

 • Rhedwyr wedi’u dewis ar gyfer Marathon Llundain 2019
  Bydd chwe rhedwr ar linell gychwyn Marathon Llundain ddydd Sul 28 Ebrill 2019, er mwyn codi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru. Ar amser ysgrifennu, mae'r gwaith codi arian a hyfforddi wedi dechrau - mae nifer o wythnosau o hyfforddiant anodd o flaen ein rhedwyr dewr a gofynnwn i chi eu cefnogi drwy roi swm o'ch dewis chi, i'w helpu gyda'r her deilwng hon. Mae'r rhedwyr a'u rhesymau dros gymryd rhan yn y Marathon fel a ganlyn: Mwy - cliciwch yma

 • NWCA yn rhoi Byrddau Erchwyn y Gwely Newydd yn Rhodd i Ward Enfys
  Pan wnaeth staff Ward Enfys yn y Ganolfan Trin Canser yn Ysbyty Glan Clwyd gyhoeddi bod Rheoli Heintiau wedi condemnio’r byrddau erchwyn y gwely sy’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd gan gleifion mewnol ers bron i 20 mlynedd, gwnaeth Apêl Ganser Gogledd Cymru gamu i’r adwy i helpu.… - cliciwch yma
 • Clwb Pêl-droed Caerwys yn Codi Bron i £900 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd at NWCA
  Gwnaeth y cymeriadau gwydn a dewr sy’n dod at ei gilydd bob Dydd San Steffan ym mhob tywydd, i chwarae Gêm Bêl-droed Elusennol yng Nghaerwysg yn gwisgo gwisg ffansi, ragori ar eu cyflawniadau blaenorol eleni a thros yr Ŵyl trwy godi bron i £1,800 a chafodd hanner o’r swm hwn ei roi’n rhodd i Apêl Ganser Gogledd Cymru.… - cliciwch yma

 • Digwyddiad Codi Arian trwy Feicio am Ddiwrnod Cyfan i Redwraig Marathon
  Gwnaeth Holly Hulson benderfynu mynd ar gefn beic er mwyn cychwyn ei hymdrechion Codi Arian trwy Farathon. Gwnaeth Holly, sy’n faethegydd ac sy’n ymddiddori mewn ffitrwydd osod cwpl o feiciau troelli yng nghyntedd Sainsburys yn Y Rhyl ddydd Sadwrn 2 Chwefror a bu ar gefn beic yn ddi-stop o 9am tan 5pm er mwyn gwella ei chyfanswm codi arian..… - cliciwch yma

 • Baubles & Warbles ac Only Boys Aloud yn Llwyddiant Ysgubol
  Daeth dychweliad hirddisgwyliedig ‘London Opera Quartet’ (sy’n fwy adnabyddus erbyn hyn fel ‘Baubles & Warbles’) â chynulleidfa frwdfrydig o fwy na 400 o bobl i Eglwys Gadeiriol Llanelwy nos Wener 15 Chwefror.… - cliciwch yma

 • YMDRECH TÎM YN HONEYWELL YN TALU AR EI GANFED I APÊL CANSER GOGLEDD CYMRU
  Penderfynodd Tracey Ham o'r Rhyl ei bod am wneud ei gorau glas i ddangos ei diolch gydag ychydig o waith codi arian rhagweithiol ar ôl iddi gael triniaeth a gofal mor wych yng Nghanolfan Trin Canser Gogledd Cymru, Ysbyty Glan, pan roddwyd gwybod iddi fod y canser wedi mynd o’r diwedd ym mis Chwefror 2018.... Mwy - cliciwch yma

 • Rhodd Bwrdd Crwn Dinbych
  Mae Bwrdd Crwn Dinbych yn ddiweddar wedi rhoi £1,000 o'r elw o'u Gŵyl Gwrw boblogaidd a gynhaliwyd ar 22 Medi 2018. Mwy - cliciwch yma