Rhoddion Neges Testun

Tecstiwch Awyr Las NWCA i 70500 er mwyn rhoi £5

Telerau ac Amodau rhoddion Neges Testun

Mae rhoddion neges destun yn ffordd gyflym a hawdd o gyfrannu at Apêl Canser Gogledd Cymru. Os ydych chi eisoes wedi tecstio rhodd, diolch gymaint. Rydych chi'n helpu i wneud gwahaniaeth i gleifion a theuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser.

A allaf gyfrannu trwy neges destun?

I anfon rhodd neges destun rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn a rhaid i chi gael caniatâd gan dalwr y bil cyn anfon neges destun.

O ble alla i anfon rhoddion neges destun?

Sylwch y gallwch gyfrannu o ffôn symudol yn y DU yn unig. Ni allwch gyfrannu gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn o Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw neu ffôn symudol arall y tu allan i'r DU. Os byddwch yn rhoi rhodd gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn o rif ffôn symudol y DU y tu allan i Gymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, efallai y codir taliadau rhwydwaith ychwanegol arnoch.

Sut alla i gyfrannu?

Gallwch roi un rhodd o £5 trwy'ch ffôn symudol.

Tecstiwch Awyr Las NWCA i 70500 i roi £5

  • Bydd negeseuon testun yn arwain at gost eich rhodd ynghyd â thâl ar eich cyfradd neges rhwydwaith safonol; gofynnwch am ganiatâd talwr bil yn gyntaf.
  • Bydd Apêl Canser Gogledd Cymru yn derbyn 100% o'r rhodd a anfonir at is-allweddair NWCA.
  • Mae'r gwasanaeth rhoddion hwn yn eich galluogi i roi a derbyn gwybodaeth am waith Awyr Las ac Apêl Canser Gogledd Cymru a thrwy ei ddefnyddio rydych yn cytuno y gallwn gysylltu â chi yn y dyfodol trwy SMS. Byddwn hefyd yn defnyddio'r rhif ffôn symudol i gadarnhau eich bod wedi derbyn eich rhodd trwy neges destun gyda'r neges enghreifftiol ganlynol: Diolch am roi £5 i Awyr Las. Trethdalwr yn y DU? Rhowch hwb i'ch rhodd o 25% gyda Cymorth Rhodd: https://vir2.me/awyr.
  • Os byddai'n well gennych na fyddwn yn cysylltu â chi, ychwanegwch DIM INFO ar ôl yr allweddair yn eich neges destun. Fel arall, gallwch optio allan trwy gysylltu â Thîm Cefnogi Awyr Las ar 01248 384395 neu drwy anfon e-bost atom gyda'ch rhif ffôn symudol awyrlas@wales.nhs.uk.
  • Ar ôl i chi optio allan o negeseuon testun yn y dyfodol, gall gymryd hyd at 28 diwrnod i ni dynnu'ch rhif oddi ar ein rhestr gronfa ddata felly derbyniwch ein hymddiheuriadau os ydych chi'n derbyn neges destun yn y cyfamser.
  • Nid oes cyfyngiad ar y nifer o weithiau y gallwch roi rhodd trwy neges destun ond mae terfyn dyddiol o £ 30 ar roddion neges destun. Ni fyddwch yn gallu rhoi mwy trwy neges destun o'r un rhif ar yr un diwrnod, ond efallai y byddwch yn dal i orfod talu eich tâl neges rhwydwaith safonol os ceisiwch.