Newyddion Diweddaraf

Rhedwyr wedi’u dewis ar gyfer Marathon Llundain 2019

Marathon Runners

Bydd chwe rhedwr ar linell gychwyn Marathon Llundain ddydd Sul 28 Ebrill 2019, er mwyn codi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru. Ar amser ysgrifennu, mae'r gwaith codi arian a hyfforddi wedi dechrau - mae nifer o wythnosau o hyfforddiant anodd o flaen ein rhedwyr dewr a gofynnwn i chi eu cefnogi drwy roi swm o'ch dewis chi, i'w helpu gyda'r her deilwng hon. Mae'r rhedwyr a'u rhesymau dros gymryd rhan yn y Marathon fel a ganlyn:

Dr Graham Ormondroyd

posterPennaeth Ymchwil Deunyddiau yng Nghanolfan CyfansawddBio
ym Mhrifysgol Bangor yw Dr Graham Ormondroyd. Mae Graham yn dathlu ei Ben-blwydd yn 40 yn 2019 a phenderfynodd yn hytrach na - yn ei eiriau ei hun 'cynnal parti mawreddog’, y byddai'n treulio'r flwyddyn gyfan yn codi arian ar gyfer elusen. Mae Graham wedi gosod nod o £10,000 iddo'i hun - her anferth!

Dywedodd Graham, 'maent yn dweud y bydd un ym mhob dau unigolyn yn cael eu heffeithio gan ganser ac mae hyn yn golygu gall fy ffrindiau a fy nheulu fod angen gwasanaeth Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru. Os gallaf wneud gwahaniaeth drwy 'dalu ymlaen' yna dyna rwy'n teimlo y dylwn wneud. Mae gennyf y dymuniad i helpu i wneud gwahaniaeth yn y gymuned leol.

I roi i gronfa Graham ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/GrahamOrmondroyd

Trish Thompson

posterCafodd Trish ddiagnosis o ganser y fron ym mis Awst 2015 a chafodd driniaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam a'r Ganolfan Trin Canser yn Glan Clwyd. Cwblhaodd Trish farathon Llundain yn 2010 a 2011 ac mae'n dweud na fyddai'n ei hystyried ei hun fel rhedwraig ond mae wrth ei bodd â her. Pan gafodd ddiagnosis ei bod wedi gwella ym mis Awst 2018, penderfynodd Trish y byddai'n mwynhau'r her o redeg y Marathon eto a dywedodd ‘nad oes unrhyw elusen arall y byddwn yn rhedeg drosti rŵan ac rwy'n falch fy mod wedi cael fy newis i redeg dros Apêl Canser Gogledd Cymru’.

Mae Trish yn cynnal cystadleuaeth dartiau a nosweithiau ras i helpu gyda'r codi arian - os hoffech roi i Trish, ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/Team/TrishEmmaJanice

Hywel Roberts

posterHawys Roberts, chwaer Hywel oedd y prif unigolyn oedd yn codi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru yn Marathon Llundain 2018 ac fe deithiodd Hywel i lawr i'w gwylio'n cwblhau'r cwrs. Yn amlwg wedi’i ysbrydoli ac yn ysbrydoledig iawn (yn union fel ei chwaer!) Mae Hywel wedi cwblhau rhaglen 'Couch to 5k' i redeg mewn pedwar hanner Marathon drwy 2018 ac mae'n awr ar fin rhedeg yr un mawr!

Dywedodd Hywel 'gwelais holl waith caled ac ymroddiad Hawys, nid yn unig o ran yr hyfforddiant ond hefyd yr ochr codi arian ac rwy'n gystadleuol iawn a byddaf yn gwneud popeth allaf i gwblhau'r cwrs yn 2019 a chodi mwy na'r £7,000 a gododd Hawys. Fel athro yn Ysgol Dewi Sant y Rhyl, rwyf wedi dod ar draws cymaint o deuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan y clefyd creulon hwn a hefyd wedi colli fy Ewythr a fy Nhaid i ganser, buaswn yn hoffi gwneud rhywbeth i helpu '.

I roi i gronfa Hywel, ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/HywelRoberts3

Gwenan Johnson

posterYmunodd Gwenan â Chlwb Rhedeg "Denbigh Harriers" ddwy flynedd yn ôl ac mae wedi datblygu o daith rhedeg parc 5k i gwblhau tri hanner marathon ac un marathon llawn lleol yn 2017. Yn awr yn ceisio camu ymlaen i lefel arall, mae Gwenan a rhai o'i ffrindiau rhedeg wedi llwyddo i sicrhau lle trwy wahanol lwybrau ym Marathon Llundain 2019.

Mae Gwenan yn gweithio yn Ysbyty Glan Clwyd ac wedi colli perthnasau annwyl i ganser. Mae hefyd yn gefnogwr brwd i Apêl Canser Gogledd Cymru, dywedodd Gwenan 'Fe wnes i fynychu Cinio Merched yn yr Haf a dysgais sut mae'r Elusen yn dyrannu arian ar gyfer offer a gofal cleifion lleol ac roedd arnaf eisiau ychwanegu at y gronfa hon. Mae fy merch wedi addo fy helpu i drefnu teithiau cerdded misol yn lleol a nosweithiau i godi arian ar gyfer fy nharged tra byddaf i allan ar y milltiroedd o hyfforddiant! '

I roi i gronfa Gwenan ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/GwenanJohnson

Emma Stephens

posterCafodd ffrind gorau Emma driniaeth yng Nghanolfan Canser Gogledd Cymru ar gyfer canser y fron ychydig flynyddoedd yn ôl a gwelodd Emma'n bersonol sut mae cleifion a pherthnasoedd yn dibynnu ar y gwasanaeth y mae'r Ganolfan yn ei gynnig o wythnos i wythnos i unigolion Gogledd Cymru.

Dywedodd Emma, 'mae'r gefnogaeth werthfawr y mae'r Apêl yn ei roi i staff a chleifion yn y Ganolfan Trin Canser yn wych ac yn cefnogi'r gofal sy'n cael ei ddarparu. Roedd argymhelliad personol fy ffrind yn golygu cymaint, a byddaf yn hyfforddi a chodi arian drwy drefnu digwyddiadau a raffl i gefnogi cyfanswm terfynol fy nharged.'

I roi i gronfa Emma ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/Team/TrishEmmaJanice

Holly Hulson

posterMae Holly wedi cael profiad uniongyrchol o effeithiau trychinebus canser drwy golli aelodau'r teulu ac mae hefyd yn gweithio fel dietegydd llym yn cefnogi cleifion canser i gynnal statws maethol trwy gydol eu diagnosis canser. Felly, mae wedi cael profiad o'r effaith y gall gofal canser gwych ei gael ar daith canser unigolion.

Dywedodd Holly, "Rwy'n edrych ymlaen i godi arian ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru er mwyn eu helpu i sicrhau bod y driniaeth gwych sydd ar gael i unigolion sy'n dioddef gyda chanser yn parhau." Mae rhedeg yn newydd i Holly ond mae hi'n edrych ymlaen at yr her o hyfforddi ar gyfer marathon, ochr yn ochr â chodi cymaint o arian â phosibl ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru (ac i gynllunio ei phriodas ychydig wythnosau ar ôl y marathon!).

Mae Holly yn bwriadu codi arian trwy ei chwant am fwyd. Mae'n bwriadu trefnu stondinau nwyddau wedi'u pobi yn ei chlwb criced lleol, gosod stondinau ar lwybrau cerdded lleol a lleoliadau eraill yng Nghaer a Gogledd Cymru. Mae hefyd yn bwriadu defnyddio ei sgiliau a gwybodaeth dieteteg a maethol i godi arian yn y flwyddyn newydd, felly os ydych yn edrych am gyngor diet yn gyfnewid am rodd, cysylltwch â hi ar hollyhulson@live.co.uk.

I roi i gronfa marathon Holly ewch ar

https://uk.virginmoneygiving.com/HollyHulson


NWCA yn rhoi Byrddau Erchwyn y Gwely Newydd yn Rhodd i Ward Enfys

posterPan wnaeth staff Ward Enfys yn y Ganolfan Trin Canser yn Ysbyty Glan Clwyd gyhoeddi bod Rheoli Heintiau wedi condemnio’r byrddau erchwyn y gwely sy’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd gan gleifion mewnol ers bron i 20 mlynedd, gwnaeth Apêl Ganser Gogledd Cymru gamu i’r adwy i helpu.

Gan nad oedd unrhyw gyllid ar gael yn y gyllideb i brynu byrddau newydd, gwnaeth gwirfoddolwyr yn yr Elusen benderfynu helpu o ran yr hyn sy’n rhan ymarferol ac angenrheidiol o fywyd ar ward.

Er bod yr Elusen yn codi arian yn gyffredinol at brosiectau cyfalaf mawr, fel rhodd Radiotherapi Linac o dros £900k yn 2016, mae NWCA hefyd yn hoffi helpu o dro i dro gyda phrosiectau llai o faint sy’n cynorthwyo lles a chysur cleifion. Mae’r byrddau newydd wedi’u gosod erbyn hyn ac maent yn cael eu defnyddio i’r eithaf. Dywedodd Adele Roberts, Prif Nyrs y Ward ‘Mae’r byrddau gymaint yn ysgafnach ac yn haws eu symud a’u glanhau, mae cleifion a staff yn ei gweld hi’n haws gweithio gyda nhw ac rydym ni mor falch bod yr Elusen wedi gallu eu prynu nhw.’

Yn y llun isod, mae Prif Nyrs Ward Enfys, Adele Roberts a’i staff ac un o’r byrddau newydd ar Ward Enfys


Baubles & Warbles ac Only Boys Aloud yn Llwyddiant Ysgubol

posterDaeth dychweliad hirddisgwyliedig ‘London Opera Quartet’ (sy’n fwy adnabyddus erbyn hyn fel ‘Baubles & Warbles’) â chynulleidfa frwdfrydig o fwy na 400 o bobl i Eglwys Gadeiriol Llanelwy nos Wener 15 Chwefror.

Gwnaeth Anthony Harris, arweinydd a thenor Barbles & Warbles roi darlun i ni o ddigwyddiadau’r noson. Dywedodd Anthony……

‘Roedd yn fraint i Baubles & Warbles gael dychwelyd i Ogledd Cymru ac i gynnal y cyngerdd gydag Only Boys Aloud ac wrth i’r gynulleidfa dyrru i mewn a llenwi man mawreddog ac eang Eglwys Gadeiriol Llanelwy hyd at yr ymylon, roeddem ni’n gwybod ei bod yn argoeli i fod yn noson dda! Rydym bob amser yn hoffi ychwanegu ‘elfen bersonol’ at ein digwyddiadau ni ac roedd dechrau’r noson gyda ‘Only You’ gan ‘The Flying Pickets’ yn fodd o’n hatgoffa am ein hymweliad ychydig flynyddoedd yn ôl pan wnaethom ni berfformio’r darn cerddorol hynod boblogaidd hwn ym mhriodas, y soprano, Lowri Hazzard, a gafodd ei geni yn Henllan.
Ni wnaeth y gynulleidfa oedi i ymuno trwy weiddi gyda’r ‘Ding Dong’ arferol wrth i ni symud trwy ein detholiad o ganeuon corawl clasurol yn cynnwys ‘Ave Verum’ gan Karl Jenkins ac ‘And so it Goes’ gan Billy Joel. Gwnaethom ni gamu o’r neilltu er mwyn i Only Boys Aloud fod yn ei chanol hi ar ôl perfformio deuawd bywiog a chynhyrfus o’r enw Tenor & Baritone, yn briodol iawn rhwng y tenor, Anthony Harris a’r Bariton Bas, Piran Legg a aeth i’r llwyfan yn arddull Strictly Come Dancing!

Yn ystod yr ymarferion y prynhawn dydd Gwener hwnnw, roeddem wedi cael blas ar yr hyn y byddai’r gynulleidfa’n ei glywed pan fyddai Only Boys Aloud yn cyfuno eu lleisiau ac roedd y noson wedi llwyddo i fodloni’r disgwyliadau hynny ac yn wir, i ragori arnynt. Dro ar ôl tro, gwnaeth y côr ysbrydoledig yma sydd â lleisiau gwirioneddol fedrus ganu o’r galon gan dderbyn canmoliaeth fawr gan y gynulleidfa ac yn wir gan Baubles & Warbles. Pleser o’r mwyaf i ni oedd cael rhannu’r llwyfan gyda phob un ohonynt!

Gwnaethom ni groesawu’r gynulleidfa’n ôl ar gyfer ail ran y cyngerdd gyda fersiwn wefreiddiol o ‘Bohemian Rhapsody’ a gyfansoddwyd gan yr enwog Freddie Mercury cyn mynd ymlaen i annog y gynulleidfa i gymryd rhan wrth i ni berfformio ychydig o ganeuon cyfarwydd i’r gwrandawyr. Gwnaeth Baubles & Warbles ddod ag ail hanner ein perfformiad i ben gydag addasiad o ‘Hey Jude’ – sydd bellach i gael ei alw’n ‘Hey Rhydian!’ Dyma oedd cynulleidfa wych, fel bob amser yng Ngogledd Cymru!’


Clwb Pêl-droed Caerwys yn Codi Bron i £900 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd at NWCA

posterClwb Pêl-droed Caerwys yn Codi Bron i £900 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd at NWCA
Gwnaeth y cymeriadau gwydn a dewr sy’n dod at ei gilydd bob Dydd San Steffan ym mhob tywydd, i chwarae Gêm Bêl-droed Elusennol yng Nghaerwysg yn gwisgo gwisg ffansi, ragori ar eu cyflawniadau blaenorol eleni a thros yr Ŵyl trwy godi bron i £1,800 a chafodd hanner o’r swm hwn ei roi’n rhodd i Apêl Ganser Gogledd Cymru.

Gwnaeth digwyddiadau eraill fel Helfa Drysor gyda Thaith Gerdded i Gŵn, Heriau Pŵl, Noson Gwis ac Ocsiwn Addewidion oll ategu at y cyfraniad gwych y bydd y grŵp hwn o bobl leol yn ei wneud at ein Helusen ni ac at Sant Cyndeyrn bob blwyddyn.

Hoffem ni ddangos y gwerthfawrogiad mwyaf i Arwel Davies ac i’w dîm sy’n gweithio’n ddiflino cyn cyfnod y Nadolig, yn ystod yr ŵyl ac ar ei hôl er mwyn sicrhau bod y digwyddiad hwn yn llwyddiant bob blwyddyn gan godi arian hollbwysig ar gyfer yr elusennau lleol a theilwng hyn.

Diolch yn fawr i bob un ohonoch!


Digwyddiad Codi Arian trwy Feicio am Ddiwrnod Cyfan i Redwraig Marathon

Gwnaeth Holly Hulson benderfynu mynd ar gefn beic er mwyn cychwyn ei hymdrechion Codi Arian trwy Farathon. Gwnaeth Holly, sy’n faethegydd ac sy’n ymddiddori mewn ffitrwydd osod cwpl o feiciau troelli yng nghyntedd Sainsburys yn Y Rhyl ddydd Sadwrn 2 Chwefror a bu ar gefn beic yn ddi-stop o 9am tan 5pm er mwyn gwella ei chyfanswm codi arian.

Gyda chymorth ffrindiau, perthnasau ac ar un adeg, ci anwes y teulu ar adegau penodol o’r dydd… diolch i haelioni pobl leol a oedd yn ymweld â Sainsburys ar gyfer eu nwyddau dydd Sadwrn, gwnaeth Holly lwyddo i godi dros £776.00!

Diolch yn fawr i’r aelodau hynny o’r cyhoedd a roddodd ac i’r staff a’r rheolwyr yn Sainsburys Y Rhyl a wnaeth y digwyddiad codi arian hwn yn bosibl. Hefyd i ‘Saints of Meliden’ a ddarparodd y ddau feic – da iawn a diolch i bawb!

Mae’n rhaid i Holly droi ei sylw erbyn hyn at hyfforddi ar gyfer y Marathon ar ôl bod ar gefn beic yn ddi-stop am wyth awr.

posterposter


YMDRECH TÎM YN HONEYWELL YN TALU AR EI GANFED I APÊL CANSER GOGLEDD CYMRU

A TEAM EFFORT AT HONEYWELL REAPS REWARDS FOR THE NORTH WALES CANCER APPEALTracey Ham (Yn y Canol yn y Tu Blaen) gyda Lynn Twist (Chwith), Danielle Sheldon (Merch, ar y Chwith yn y Cefn) a'i chydweithwyr, Dave Beech, Jayne Oates, Helen Ross, Jackie Bryan, Anita Taylor a Tracy Alexandra

Penderfynodd Tracey Ham o'r Rhyl ei bod am wneud ei gorau glas i ddangos ei diolch gydag ychydig o waith codi arian rhagweithiol ar ôl iddi gael triniaeth a gofal mor wych yng Nghanolfan Trin Canser Gogledd Cymru, Ysbyty Glan, pan roddwyd gwybod iddi fod y canser wedi mynd o’r diwedd ym mis Chwefror 2018.

Cafodd Tracey ddiagnosis o ganser serfigol ym mis Awst 2017, a dechreuodd ar gwrs o driniaeth a oedd yn golygu ymweld yn rheolaidd â'r Ganolfan Trin Canser yn Ysbyty Glan Clwyd, a thriniaeth a sganiau arbenigol yn Ysbyty Maelor ac Ysbyty Clatterbridge.

Diolch byth, gyda chefnogaeth ei theulu, y staff clinigol a staff nyrsio a roddodd driniaeth iddi, a'i chyflogwr, Honeywell yn Llanelwy, mae hi yn awr yn ôl yn y gwaith, yn holliach, ac roedd yn awyddus i wneud rhywbeth ymarferol i ddweud diolch.

Trefnodd Tracey, gyda chymorth Danielle Sheldon, ei merch, sydd hefyd yn gweithio yn Honeywell, yn ogystal â chydweithwyr o safleoedd cynhyrchu Llanelwy a Runcorn, Raffl Fawreddog y Nadolig a gododd cyfanswm o £733.60.

Dywedodd Tracey, 'Roeddwn mor ddiolchgar am safon y gofal a'r tosturi a gefais drwy gydol fy nhriniaeth, y penderfynais i roi rhywbeth yn ôl i'r Ganolfan Trin Canser. Diolch i fy nghydweithwyr yn Honeywell, yn enwedig i Lynn Twist o HR a Keith Williams, Arweinydd Safle, a wnaeth nid yn unig fy nghefnogi drwy gydol fy nhriniaeth, ond fe wnaethant roi’r cyfle i mi gynnal fy ngwaith codi arian cyn y Nadolig, fe wnaethant helpu'r tîm i gyflawni cyfanswm mor wych.

Roedd yn amlwg i mi fod Apêl Canser Gogledd Cymru yn achos teilwng, ble mae staff a chleifion yn elwa'n uniongyrchol o'r gwaith y maent yn ei wneud sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr, ac roeddwn yn falch i gyflwyno elw fy ngwaith codi arian i achos mor deilwng.'

Yn y llun isod mae rhai o'r tîm codi arian gyda Tracey, Danielle, ei merch, a Lynn Twist, Adran Adnoddau Dynol Honeywell.


Rhodd Bwrdd Crwn Dinbych

posterMae Bwrdd Crwn Dinbych yn ddiweddar wedi rhoi £1,000 o'r elw o'u Gŵyl Gwrw boblogaidd a gynhaliwyd ar 22 Medi 2018.

posterRydym yn ddiolchgar iawn i Bwyllgor a Chefnogwyr y Digwyddiad Blynyddol hwn am eu haelioni ac am ddewis Apêl Canser Gogledd Cymru i gael budd o'r rhodd wych hon. Am fwy o fanylion ar yr Ŵyl Gwrw cliciwch ar y linc hwn https://www.roundtable.co.uk/news/denbigh-charity-beer-festival-2018


Cael eich Noddi i Siafio Gwallt dros Ffrind o 45 mlynedd

Bu i Joy Groom, sy’n wreiddiol o Ffynnongroyw ond bellach yn byw yn Northampton, ddysgu yn ddiweddar bod ei ffrind gorau o 45 mlynedd wedi cael diagnosis o gancr y fron. Dywedodd Theresa wrthi fod ei thriniaeth cemotherapi am arwain at golli ei gwallt, felly penderfynodd Joy, gan eu bod nhw wedi rhannu gymaint o brofiadau arbennig gyda’i gilydd dros y blynyddoedd, pam ddim gwneud hyn gyda’i gilydd hefyd? Felly bu i Joy siafio ei gwallt ac mae hi’n rhoi ei gwallt i Ymddiriedolaeth y Tywysogesau Bach er mwyn iddyn nhw wneud wigiau i blant ond hefyd yn codi arian at Apêl Cancr Gogledd Cymru yr un pryd.

Dyma lun o Joy gyda Theresa yn eu dangos ‘cyn’ ac ‘ar ôl’. Wedi gosod targed o £350.00, mae Joy, pan gafodd yr erthygl hon ei hysgrifennu, wedi codi dros £1,100 ar ei gwefan Virgin Money Giving.

I gyfrannu tuag at Apêl Cancr Gogledd Cymru ac i gefnogi Joy yn ei gweithred arbennig o anhunanoldeb ewch i  http://uk.virginmoneygiving.com/JoyGroom

Diolch i Joy am gefnogi’r Elusen a gobeithio bydd eich gwallt yn tyfu’n ôl cyn i’r tywydd droi’n rhy oer!

posterposter


posterCodi Arian at Farathon 2018

Mae’r pedwar rhedwr wnaeth daclo’r Marathon eleni wedi mynd y tu hwnt i unrhyw dargedau blaenorol drwy godi swm enfawr o £20.381.11 wedi’i ychwanegu at arian NWCA.

Bu i’r pedwar rhedwr wneud yn arbennig o dda gan orffen y cwrs llethol 26 milltir mewn tywydd poeth tanbaid a bu eu hymdrechion codi arian yn gwbl arbennig.
Hawys Roberts - £6,689.74
Billie Jo Davies - £6,646.81
Andy Knapp - £5095.98
Natalie Maurice Evans - £1,848.58

Mae’r llun yn dangos y rhedwyr wrth y llinell derfyn a hoffem ni ddiolch i bob un ohonyn nhw am eu cyfraniad hynod werthfawr i Apêl Cancr Gogledd Cymru