Croeso i Apêl Cancr Gogledd Cymru

Mae dymuniad olaf gwr yn parhau i gael ei wireddu 30 mlynedd yn ddiweddarach

Gan ei fod yn marw gyda chanser y gwddf yn 1990, gofynnodd Ron Smith o Hen Golwyn i’w wraig, Margaret, gysegru ei bywyd i helpu i wella bywydau eraill sy’n byw gyda chanser yng Ngogledd Cymru trwy sefydlu Canolfan Ganser yng Ngogledd Cymru. Cyflawnodd Margaret hyn trwy lobïo a chodi arian dygun, ac mae gwaddol hynod y cwpl yn parhau, gyda diolch i genhedlaeth newydd o wirfoddolwyr a gafodd eu hysbrydoli gan waith Margaret.

Sefydlodd Margaret Smith Apêl Canser Ron Smith ym 1991, ddeng mlynedd ar hugain yn ôl i anrhydeddu dymuniadau ei gŵr. Trwy bledio ar swyddogion y llywodraeth, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chymunedau lleol, llwyddodd Margaret a’r tîm o wirfoddolwyr o’i chwmpas i gael cymeradwyaeth ar gyfer Canolfan Ganser ym Modelwyddan, a chodi dros £3miliwn i helpu i ariannu’r prosiect. Gwireddwyd gweledigaeth gŵr Margaret o gael Canolfan Ganser yng Ngogledd Cymru yn 2000.

Ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, mae Apêl Canser Ron Smith, a ailenwyd yn Apêl Canser Gogledd Cymru, yn dal i fynd o nerth i nerth, gan godi arian ar gyfer offer ychwanegol a gwasanaethau gwell yn y ganolfan, a chwffio dros well gofal a thriniaeth i bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser yng Ngogledd Cymru.

Daeth Diana Owen, 69, o Fae Colwyn, yn aelod o Apêl Canser Ron Smith ddeng mlynedd ar hugain yn ôl ar ôl i Margaret ei gyrru ar gyfer triniaeth ganser yng Nghanolfan Ganser Clatterbridge, ac mae hi'n parhau i fod ar Bwyllgor Apêl Canser Gogledd Cymru. Meddai:

“Roedd Margaret yn gorwynt! Roedd hi'n benderfynol o sicrhau nad oedd angen i eraill deithio awr a hanner i gael triniaeth fel y gwnaeth ei diweddar ŵr Ron a minnau. Roedd y daith yn anodd, ac rwyf mor ddiolchgar i Margaret a phawb a gefnogodd ei hymdrech i sefydlu Canolfan Ganser yng Ngogledd Cymru.

“Byddai Ron a Margaret yn falch o wybod bod rhai ohonom a gefnogodd yr Apêl o’r dechrau yn dal i gymryd rhan, ac yn dal i helpu i wella’r gofal a’r driniaeth y mae eraill sydd â diagnosis canser yn eu derbyn. Bu farw Margaret yn 2006 yn 82 oed, ond rydw i a Doris Roberts BEM, sydd yn ei 80au hwyr yn parhau i chwarae rhan weithredol yn yr Apêl. ”

Mae Nyrs Arbenigol Diabetes ac Arennol wedi ymddeol, Carol Pritchard Jones o Ddinbych, bellach yn Gadeirydd Apêl Canser Gogledd Cymru Mae hi’n credu fod ysbryd Ron a Margaret yn parhau.

“Mae pawb sy’n cymryd rhan yn Apêl Canser Gogledd Cymru yn rhannu’r un gwerthoedd a gweledigaeth â Ron a Margaret, ddeng mlynedd ar hugain ar ôl sefydlu’r elusen. Mae dycnwch, a fflach yn gyrru aelodau’r pwyllgor newydd, ac mae gwir awydd i helpu i wneud gwahaniaeth go iawn gan bawb sy'n dewis gwirfoddoli, codi arian a chymryd rhan weithredol yn yr Apêl.

“Gweithiodd Margaret yn galed iawn i gael lleoedd Marathon Llundain ‘bond aur’ ar gyfer yr Apêl, a ac maen nhw’n parhau i fod yn brin fel aur! Dechreuais gymryd rhan yn yr Apêl ar ôl rhedeg Marathon Llundain ar gyfer yr elusen, ac rwy'n falch o ddweud y bydd pobl yn gallu cofrestru ar gyfer ein llefydd yn 2022 o fis Ionawr ymlaen.

“Mae'n anhygoel gweld effaith y rhoddion rydyn ni'n eu derbyn, a faint mae teuluoedd yn elwa o fod yn rhan o'r Apêl. Rwy'n credu y byddai Margaret a Ron yn rhyfeddu o weld beth mae eu sgwrs a'i haddewid yn parhau i'w gyflawni, flynyddoedd yn ddiweddarach. "

Newyddion Diweddaraf

 • Ceisiadau Marathon TGS Llundain 2022 Nawr ar Agor!

  I gyflwyno'ch cais ar gyfer Marathon Llundain 2022 TGS, lawrlwythwch a chwblhewch y ddolen Ffurflen Gais isod a'i dychwelyd at secretary@northwalescancerappeal.co.uk

  Marathon Application Form PDF English

  Marathon Application Form PDF Welsh

 • Marathon Virgin Money Llundain 2020 & 2021

  Roedd Marathon Llundain i fod i gael ei gynnal ar 26 Ebrill ond cafodd ei ohirio oherwydd y pandemig coronafirws. Gohiriwyd y marathon yn wreiddiol tan 4 Hydref 2020. Fel y gwyddwn bellach cafodd y dyddiad hwn hefyd ei symud a chafodd y marathon ei gynnal yn y pendraw ym mis Hydref 2021.

  Gwnaeth ein tîm o redwyr eu gorau glas dan amgylchiadau anghyffredin iawn i gynnal eu ffitrwydd a pharhau â'r gwaith anodd o godi arian trwy gydol y pandemig, ac yn y diwedd gwnaethant waith gwych i'r Elusen. .....cliciwch yma

 • CODI £7,000 ER COF AM GARETH LLOYD - WILSON

  Bu farw Gareth Lloyd Wilson o Gei Connah, a elwid yn 'Wils' gan ei ffrindiau a theulu, ym mis Ionawr 2021 yn 40 oed yn dilyn brwydr hir gyda chanser....……cliciwch yma

 • BAKE OFF LLANELWY £ 330

  Pan gwblhaodd Pam Roberts o Lanelwy driniaeth yng Nghanolfan Triniaeth Canser Gogledd Cymru, penderfynodd yr hoffai godi arian i'r Ganolfan trwy gael Te Prynhawn yn yr Haf. Fodd bynnag, penderfynodd Pam, gyda'r holl ansicrwydd ynghylch Covid, y byddai yn pobi ac yn gwerthu'r cacennau yn lle yn y diwedd, gyda’r elw yn mynd i'r Elusen..……cliciwch yma

 • TREIAL Y TRI CHASTELL 2021

  Dewisodd Treial y Tri Chastell, digwyddiad ceir Clasurol a gynhaliwyd ym mis Medi Apêl Canser Gogledd Cymru fel ei Elusen enwebedig yn 2020. Yn anffodus canslwyd digwyddiad 2020 oherwydd Covid 19 a chafodd y digwyddiad ei aildrefnu trwy ardaloedd harddaf Gogledd Cymru. dros bedwar diwrnod ar ddechrau mis Medi...……cliciwch yma

 • TRI CHOPA MIL BROOKHOUSE YN CODI DROS £20,500

  Cododd Her Tri Chopa Brookhouse Mill dros £20,500 er Cof am y Landlord John Hall. ..…… cliciwch yma

 • CASGLU DROS £16,000 I ELUSEN ER COF AM DAFARNWR LLEOL POBLOGAIDD

  Mae tîm Tri Chopa Brookhouse Mill wedi cwblhau eu Her Tri Chopa yn llwyddiannus mewn llai na 24 awr ac wedi codi dros £16,000 (ac yn dal i dyfu!) ar gyfer Apêl Canser Gogledd Cymru..……cliciwch yma

I ddarllen mwy, cliciwch yma i ymweld â'n tudalen Newyddion Diweddaraf.